2.5. A digitális írás specifikumai

Az élőnyelvi anyag megformáltságában rendre grammatikai, lexikai és artikulációs anomáliák195 jelentkeznek. Ezek az esetlegességek hiányoznak a Postman által említett professzionális hírolvasók nyelvi produkcióiból, a digitális írásban viszont nem csupán tükröződnek, hanem mintegy át is terjednek arra. Az elektronikus levelek és üzenetek, SMS-ek látható szövegfelszínén szavak hiányos írásképei, elgépelések és elírások láthatók. A digitális írás ezen jellegzetes produktumaiban továbbá nem minden esetben a nyelvi anyag, hanem sokkal inkább a kommunikációs szituáció nonverbális, avagy extralingvális elemeinek rögzítését szolgáló képződmények, grafematikus és egyéb vizuális kódok, például hangulatjelek tűnnek fel. Ennek megfelelően amennyiben - miként Benczik Vilmos fogalmaz - „az írásbeliség előtti kor kommunikációjában [...] a lingvális és extralingvális kommunikációs eszközök nem váltak el egymástól, még csak nem is tudatosult különböző voltuk,"196 s „az írás megjelenése degradálta segédeszközzé a gesztusrendszert"197, a digitális írásbeliség térhódítása valóban a kommunikációtechnológiai elidegenedés részbeni visszavételét198 eredményezheti.

Egyre gyakrabban figyelhetők meg olyan nyelvhasználati módok, amelyek esetében a digitális írás nem az auditív megnyilatkozások írásos formában való rögzítését szolgálja. Az instant üzenetváltást is serkentő közösségi médiában, a chat oldalakon és a mobiltelefonok SMS-rengetegében a digitális írás a hangzóanyagtól és annak kommunikációs szituációjától relatíve függetlenné válik. Ilyenkor nem tisztul, nem tisztulhat le teljes mértékben a digitális íráskép, az ugyanis nem csak a nyelvi megnyilatkozások szegmentális elemeit tükrözi. Szinte soha. Tegyük hozzá: éppen a hálózati kommunikációs működésmód fokozott sebessége miatt nem.
Ezekben az esetekben, mármint amikor a digitális íráskép sajátságos elemei a kommunikációs szituáció, a számítógépes-internetes stb. mediális környezet egyes elemeire vonatkoznak, magára a digitális írás folyamatára, képére, felszínére reflektálva, a digitális írásbeliség specifikumaival találjuk magunkat szemben. Az említett számítógépes-internetes környezet nemcsak a kézzelfogható tárgyi elemeket foglalja magába, tehát például nemcsak a billentyűzetet, a monitort, az egeret, hanem mindazokat az immaterialitásokat is, amelyek immár az online környezet nélkülözhetetlen velejárói. Ilyenek többek között a különböző kommunikációs platformok, szoftverek, mindezek kezelőfelületei, a grafikai megoldások, applikációk.

Aczél Petra érvelése szerint a digitális kommunikáció sebességének növekedése, vagyis gyorsaságának fokozódása „az üzenet invenciójáról annak terjesztésére viszi a hangsúlyt. Nem az a fontos, miről közlünk, hanem az, hogy milyen hatékonysággal tudjuk terjeszteni. Ez retorikai értelemben - folytatja gondolatmenetét a szerző - [...] a beszéd » dramaturgiájához« tartozó előadás és terjesztés jelentőssé válását mutatja."199 A digitális írás specifikus jelei, például a hangulatjelek éppen az írásos üzenetek terjesztésének hatékonyságát növelik. Ezek az írásos jelek valóban „a beszéd »dramaturgiájához« tartoz[nak],"200 viszont a beszédnek abban az értelmében, amely immár főleg az írásban való beszédnek, a „szkriptoralitás[nak]"201 a jelenségköréhez tartozik.

Balázs Géza az új média előretörésének összefüggésében „egy újfajta nyelvi minőség[ről]"202 értekezik. Ezt pedig a másodlagos szóbeliség korszakán való túllépésként határozza meg. Miként fogalmaz: „A beszédet követte ugyebár az írás, majd pedig annak meghangosítása a másodlagos szóbeliség, s most mintha az élőbeszédhez visszatérő - egyelőre még sokféle, önmagát és útját kereső - kommunikációs formával találkoznánk. Ma még írunk, de az új eszközökön sokszor úgy írunk, mintha beszélnénk (levélbeszéd, internetes csevegés), a távirati tömörségű SMS pedig sok élőszóbeli megnyilvánulást is jellemez."203

A digitális írás sajátságos jelenségei a hagyományos értelemben vett írásbeliségnek s különösképpen a könyvkultúra által kodifikált írásmódoknak, vagyis a helyesírásnak a szempontjából szabálytalannak vagy egészen egyszerűen ismeretlennek minősülnek. Ennek megfelelően állapítja meg Ferraris, hogy az elektronikus levelekben előforduló anomáliáknak az oka nemcsak a sietség, „a helyesírási hibák az e-mailben esetenként [ugyanis] szándékosak."204

Esterházy írásjelhasználatát tekintve egyetlen mondatból álló Függő című korszakos szövege205 1981-ben, tehát több mint egy évtizeddel a World Wide Web, vagyis a mai értelemben vett internet megjelenése előtt íródott. Bohumil Hrabal Táncórák idősebbeknek és haladóknak (Taneční hodiny pro starší a pokročilé) című, szintén egyetlen hatalmas szintaktikai struktúrából álló kisregénye pedig 1964-ben jelent meg cseh nyelven.206 Még korábbi, 1922-ből származó példa James Joyce Ulyssesében Molly szövevényes monológja.207 Garaczi Lászlónak a könyvkultúrában szabályossá vált központozási, főleg mondatvégi írásjelhasználati módtól szintén radikálisan eltérő MetaXa című szövegének első változata 2000-ben készült el, majd pedig átdolgozva 2006-ben jelent meg könyvformában.208 (Ez utóbbi szöveg esetében nem mellékes körülmény, hogy 2000-es változata egy online irodalmi pályázatra, az Origo és a Magvető Kiadó pályázatára készült.) Varró Dániel pedig éppen az elektronikus levelek, az e-mailek kommunikációs formátumára, valamint többek között az azok keretéül szolgáló számítógépes-internetes kultúrára reflektáló versében állapítja meg, hogy „[...] nem éktelenkedik nekünk még itt e mélen / se pont se ékezet."209

A Grammatológiában Derrida már 1967-ben említést tett „a könyv civilizációjának halál[áról]"210 és egyáltalán „a könyv halál[áról]."211 Ezt a hangzó beszéd korszakának berekesztődésével hozta közvetlen összefüggésbe. Miként fogalmazott: „a könyv halála kétségkívül (és bizonyos értelemben kezdetektől fogva) a beszéd (az állítólag teljes beszéd) halálát jelenti be."212 Ezt figyelembe véve az írásjelhasználatban az elmúlt évtizedekben, az internetes kultúra eszkalációjától kezdődően pedig mind gyakrabban jelentkező, szépirodalmi alkotásokban visszatükröződő anomáliák, vagyis mindaz, ami a kodifikált helyesírás szempontjából annak minősül, nyomban új megvilágításba kerül. Az írásjelhasználat, részletekbe menően a könyvkultúra által meghatározott módja ugyanis a hangzó, „állítólag teljes beszéd[et]"213 szolgálta.