2.2. Állandósult szófordulatok és panelek

 

„»Honnan tudjam, mit gondolok, amíg nem látom, mit mondok?« Erről van szó. Előbb látnom kell a dolgokat, hogy tudjam, mit gondoljak róluk. Látnom kell a tintába foglalt eseményeket és a kinyomtatott érzelmeket, hogy elhiggyem, valóban megtörténtek és megérintettek."129

 

 

 

 

Az olyan állandósult szófordulatok, formulák, mint például a Ferraris által említett as soon as possible angol vagy a répondez s'il vous plaît francia nyelvű kifejezések komplex szemantikai struktúrákat alkotnak, s azokat szegmentális (diszkrét) nyelvi jelek formájában rögzítik. Ennek a rögzítésnek azonban a betű előtti írás mint az állandósulás értelmében vett intézményesülés a feltétele, s ilyképpen nem szükségszerűen és kizárólagos módon kötődik a szűkebb értelemben vett íráshoz mint lejegyzéshez. A formulákat „egy elsődleges írás"130 hozza létre, rögzíti vagy pedig írja át, változtatja meg. Ez az elsődleges írás azonban nem a beszélt nyelv instrumentalista értelemben vett, külsődleges, helyettesítéső funkcióját, másodlagosságát jelenti, hanem a nyelv eredeteként felfogott írást mint „valamely jel tartós intézményét."131 Miként Derrida fogalmaz: „Már maga az intézményesültség fogalma - tehát a jel önkényességéé - sem gondolható el az írás lehetősége előtt és horizontján kívül. Vagyis egész egyszerűen a horizonton, a világon mint inskripciós téren kívül, mely megnyitja a jelek kibocsátását és térbeli eloszlását, differenciáik szabályszerű játékát, még ha »fonikusak« is ezek a differenciák."132 Nyíri Kristóf a hagyomány filozófiájának kérdéseit taglalva állapítja meg, hogy „[a]z intézményesítettség valamely minimális foka nélkül az emberi lét elképzelhetetlen,"133 s ezt nevezi ő „az institucionalizmus erős tételének."134 Az adott kontextusban nyer értelmet az a Ferraristól származó meglátás, mely szerint „már a tömegtájékoztatás által közvetített élőszóban és egyéb megjelenési formáiban is ott szunnyadt az írás, ugrásra készen, hogy újra az előtérbe tolakodjon, mint mindig, a sumérok óta vagy még annál is régebbtől fogva."135

A kézírás, a könyvnyomtatás, majd pedig az elektronikai, főleg a számítógépes és mobiltelefonos rendszerek - a grafematikus-vizuális struktúrák formájában történő láthatóvá tétel és rögzítés által - a különböző szintű jelek és jelrendszerek, szintagmatikus szerkezetek intézményesüléséhez járulnak hozzá, illetve azok intézményesültségi fokát növelik. Nyíri Ongot idézve fejti ki, hogy a könyvnyomtatást megelőzően, vagyis a kéziratos kultúrában a betűk nem bírtak önálló léttel, nem voltak önálló entitások, hiszen csakis abban a szövegben léteztek, váltak láthatóvá, amelyben előfordultak. Könyvnyomtatáskor viszont - állapítja meg Ong - „[a] szavak olyan egységekből (betűformákból) állnak össze, amelyek már e szavakat megelőzően léteznek."136

Részben ennek megfelelően vélekedhetett úgy Faludy György a „dz"-nek és a „dzs"-nek A magyar helyesírás szabályainak 1984-es, tizenegyedik kiadása által két-, illetve háromjegyű önálló betűként való meghatározása, elismerése137 és a betűrendezésben,138 valamint az elválasztásban139 is akként való kezelése kapcsán, hogy ezek valójában nem is valódi, vagyis önálló betűk, hanem - a szerző kifejezésével élve - „álbetű[k]."140 Miként Faludy fogalmazott az Eric Johnsonnal közösen jegyzett Jegyzetek az esőerdőből című kötet törzsszövegében: „Attól, hogy két önálló betűt [vagyis a „dz" esetében a „d" és a „z" betűt, a „dzs" esetében pedig a „d"-t és a kétjegyű „zs"-t] egymás mellé írunk, nem lesz belőlük egy betű; - majd pedig hozzáteszi, hogy - hasonló eljárással más, jóval gyakrabban használt betűkombinációkat, mint az Rt-t, az Ng-t is egyetlen betűvé lehetne előléptetni, és ennek se lenne az égvilágon semmi értelme."141 A szerző azt a kategorikus kijelentést teszi, mely szerint „[k]özismert tény, hogy a magyar ábécé betűi, akár egy-, akár kétjegyűek, kiválóan megkülönböztethető hangnak felelnek meg."142

A különböző internetes keresőoldalak, a szövegszerkesztő és helyesírás-ellenőrző programok, a maroktelefonok által rögzített és üzenetírás alkalmával azonnal előhívható, szövegbe illeszthető T9-es és egyéb sablonok143 viszont már mintegy megmutatják, hogy nem csupán a betűk, vagyis a szavak építőelemei léteznek önálló és önállóan is látható entitások módjára. Azt példázzák, hogy maguk a szavak, az állandósult szókapcsolatok, a nevek és hovatovább: a gyakran előforduló teljes mondatok is önálló léttel bírnak, és ennek megfelelően is állandó grafematikus formában objektivizálódnak, és nem csak a mentális lexikon és a mentális képességek szintjén - mint például a szólás(mondás)ok.144

Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor nyelvtudományi koncepciója szerint az „előre látható és az adott helyzetben rutinszerűen, automatikusan ismételhető, két vagy több szóból álló és többé-kevésbé kötött szókapcsolatok"145 a beszéd fontos részét alkotják. Ezek „a gondolkodásba és a beszédbe beépülő"146 komplex elemek a beszédtevékenység során, a szerzőpárost idézve „- szinte előre gyártott elemekként, szokványos szókapcsolatokként - már készen jelennek meg tudatunkban, azaz nem produkáljuk, hanem reprodukáljuk őket."147 O. Nagy Gábor hasonló elképzelést fogalmaz meg, amikor kijelenti, hogy „a több szóból álló szólásokat is éppen olyan nyelvi egységekként használjuk, amilyen nyelvi egységek a jelentésük szerint tovább nem elemezhető egyszerű szavak."148

Hasonlítsuk csak össze a szólásoknak, a kötött szókapcsolatoknak ezt a Bárdosi és Kiss, valamint O. Nagy Gábor által leírt, főként a mentális szótárt és az emberi gondolkodást érintő és ebben a humán dimenzióban lokalizált működésmódját az SMS- vagy digitálisszöveg-írás közben segítségül hívható, fentebb már említett T9-es és egyéb sablonok funkcionálási módjával! Hiszen ezek az utóbb említett grafematikus sablonok is automatikusan, rutinszerűen ismételhetők, jeleníthetők meg - írásban; ezek is előre gyártott elemek, szokványos szókapcsolatok, azonban immár nem csupán tudatunkban, hanem a kommunikációs-számítástechnikai berendezésekben jelennek meg - exteriorizálva. Ezeket a szókapcsolatokat, frázisokat sem szükséges produkálnunk, hanem csak reprodukáljuk őket - írásban és írás közben. A szövegszerkesztők hasonlóképpen nyújtanak lehetőséget arra, hogy már kész, begépelt, hosszabb-rövidebb szövegegységekkel végezzünk különféle műveleteket, például változatlan formában másoljuk vagy áthelyezzük őket. Ilyenkor tehát már nem csupán az emlékezet, a mentális lexikon diktál a számomra, és szólít fel másolásra, tisztázásra,149 hanem a mindazzal összefüggő, arra támaszkodó, azt kiterjesztő, hatásában és erejében meg- és felerősítő technikai apparátus is.

További fontos példa a Google Instant szolgáltatása, az ugyanis a keresőszavaknak és bonyolultabb, összetettebb -kifejezéseknek vagy akár a teljes mondatoknak már a begépelése közben megjeleníti a lehetséges eredményeket - azok frekventáltságát, „népszerűségét" figyelembe véve -, majd pedig - szinte minden egyes újabb betű, karakter vagy pedig írásjel hozzáadását követően, illetve szinte azzal egy időben - dinamikusan frissíti és megjeleníti a keresés újabb eredményeit.150 Ily módon az állandósult szókapcsolatokat, frázisokat memorizálja, könnyebbé, gyorsabbá és egyben hatékonyabbá téve keresésüket és megjelenítésüket. A Facebook ismeretségi hálózat, közösségi oldal151 pedig hozzászólás írása közben az ismeretségi körbe tartozó személyek nevének begépelését könnyíti meg azáltal, hogy - a Google Instant szolgáltatásához hasonló módon - (be)gépelés közben megjeleníti azokat, lehetővé tevő a hozzászólás szövegébe történő gyors beillesztésüket és taggolásukat. Továbbá hasonló applikációk segítik immár a különböző online szótárak,152 enciklopédiák/lexikonok153 használatát is. A Google internetes keresőrendszer vizuális, a potenciális találati eredményeket anaforikusan megjelenítő működésmódján alapul az immár különböző nyelveken egyaránt elérhető Google Poetics oldal.154 „Google Poetics is born when Google autocomplete suggestions are viewed as poems" - olvasható a Sampsa Nuotio, az oldal alapítója és Raisa Omaheimo, az oldal kurátora által közösen jegyzett, What is Google Poetics? című szövegben.155

Mindez - a nyelven belül - a betű előtti írás, a bevé(sőd)és, az állandósulás, az intézményesülés működésmódjáról tanúskodik, és nem csupán a (számítás)technika (szf)érájában, hanem már magában az emberi gondolkodásban és a mentális lexikonban is. Amennyiben - miként Ong megjegyzi - „a könyvnyomtatás az írásnál sokkal erősebben sugallja, hogy a szavak dolgok,"156 napjaink információ- és kommunikációtechnológiai berendezései nem csupán sugallatát, hanem mintegy bizonyítékát adják a szavak és a komplexebb nyelvi szerkezetek önálló létének. Megmutatják ugyanis őket, valamint lehetővé teszik, hogy különböző műveletek hajtsunk velük végre. Ennek egyenes következménye, hogy - miként Nyíri Dimlerre utalva megjegyzi - „a szövegszerkesztő segítségével történő fogalmazás panelekből való építkezésre indít, az író úgymond hajlani fog arra, hogy állandó formulákat és frázisokat ismételjen."157