Skip navigation

1. melléklet

Alapadatok a cigányság7 iskolázottságáról

A cigánysággal kapcsolatos bármilyen adat, statisztika, felmérés eredményeit meghatározza az a körülmény, hogy a rendszerváltás óta törvény tiltja az etnikai, nemzetiségi hovatartozás számontartását az oktató, nevelő intézményekben, ilyen adatot csak a szülő adhat meg az iskolában. Emiatt a cigánysággal foglalkozó kutatások alapvetően kétféle módon nyernek adatot az etnikai, nemzetiségi hovatartozásra vonatkozóan. A kutatások egy része a külső környezet meghatározása alapján tekint valakit cigány/roma származásúnak, míg más vizsgálatok a kutatás célcsoportjának önbevallását veszi alapul, így azt tekinti cigány/roma származásúnak, aki annak vallja magát. Néhol ezek a módszerek keverednek egy vizsgálaton belül is, de azt kell látnunk, hogy a cigány/roma népességgel kapcsolatos felmérések sok esetben becsléseken alapulnak, így nehéz pontosan megadni akár a cigányság valós létszámát, akár bármilyen demográfiai, iskolázottsági helyzetét. (Lásd bővebben: „Ki a cigány?"8)

Óvodáztatás9
Magyarországon az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt óvodába járó gyermekek aránya: 1970-ben az óvodáskorú népesség 51%-a, 1999-ben már 92%-a. Emellett fontos alapvetés, hogy a 3 évig tartó óvodáztatás elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai pályafutásnak. 1981-ben a 3-6 éves gyerekek 87,3%-a járt óvodába, míg a megfelelő korú cigány/roma gyerekeknek csak 50%-a. Borsodban és Szabolcsban ennél rosszabb volt a helyzet. Ott a cigány/roma gyerekek szűk egyharmada járt óvodába. Főként igaz ez a hátrányos helyzetben élő családok esetében, akiknél viszont még ma is nagyobb arányban fordul elő, hogy a gyerekek egyáltalán nem, vagy csak nagyon későn (5-6 évesen) kerülnek az óvodába. Havas Gábor 2004-ben publikált tanulmánya szerint a 2002/2003-as tanévben 819 olyan település volt Magyarországon, ahol nem működött óvoda. Ezek a települések többségében azokban az aprófalvas-kistelepüléses megyékben találhatók, ahol közismerten magas a roma/cigány lakosság létszáma: Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Tolna. A vizsgálatban kiválasztották azt a 103 települést, ahol a 2001-es népszámlálás adatai alapján 20-nál több óvodáskorú gyermek élt. Ezután összevetették a roma/cigány lakosság számával és a következő eredményeket találták: Az északi régió óvoda nélküli településeinek 56%-ában a roma/cigány lakosság aránya meghaladja a 25%-ot, 28%-ában pedig az 50%-ot. Hasonló a helyzet a Dél-Dunántúlon, ahol az óvoda nélkül települések kisebbik felében a 25%-ot, és minden ötödik településen 50%-ot meghaladó a cigány/roma lakosság létszáma.

Forrás: Havas 2004,6

.

Általános iskolai helyzet10
A rendszerváltás előtti három évtizedben a beiskolázás a cigány gyerekek körében is általánossá vált. A Kemény István vezetésével folytatott 1971-es országos reprezentatív cigányvizsgálat adatai szerint az akkori 20-24 éves korosztálynak csak a 25%-a végezte el az általános iskolát, és a 14 éven felülieknek 39%-a volt analfabéta. 1971-től 1994-ig a 20-29 éves korosztályban 25%-ról 77%-ra nőtt azok aránya, akik megszerezték az általános iskolai végzettséget.

2. táblázat. Az általános iskolás cigány tanulók száma és aránya Magyarországon összesen 1970-1992

Forrás: Kertesi-Kézdi 1998, 313-320.

Ugyanakkor a cigány/roma és nem cigány/nem roma népesség iskolázottsági szintje közötti különbség továbbra is igen jelentős maradt, amit jól érzékeltet a Havas-Kemény-Kertesi 1994-es országos reprezentatív cigányvizsgálatának és a KSH megfelelő adatainak összevetése.

3. táblázat. A népesség iskolázottsága 1994-ben

Forrás: Havas-Kemény-Liskó 2001, 8.

Forray R. Katalin és Híves Tamás 2014-es tanulmányukban az iskolázottsági viszonyokat elemzik. A 2011-es népszámlálási adatokat a cigány/roma népességre vonatkozóan vizsgálták meg és jelenítették meg megyei szinten, térképeken. Tanulmányukból kiderül, hogy a roma/cigány lakosság 22,3%-a 8 osztálynál kevesebbet végzett. A nem roma/nem cigány lakosság esetében ez csak 4,5%. Az általános iskolát sem végzett cigány népesség elsősorban északkeleten és Bács-Kiskun megyében található.

 

Cigányság a középfokú és felsőfokú iskolai intézményekben11

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a 90-es második felétől megnőtt a cigány/roma gyerekek részvétele a középfokú oktatásban. A korábbi időszaktól eltérően nagyobb eséllyel befejezik az általános iskolát és lényegesen többen iratkoznak be valamilyen középfokú intézménybe, elsősorban szakiskolába.


Forrás: Kertesi-Kézdi 1998, 454.

 

Forrás: Kemény-Janky-Lengyel 2004, 93.

 

A nem roma/nem cigány lakossággal összevetve több különbségre is fel kell hívnunk a figyelmet. A rendszerváltás után elinduló oktatási expanzió ugyan érintette a roma/cigány tanulókat is, de közel sem olyan mértékben, mint a nem roma/nem cigány tanulókat. Liskó Ilona 2001-es kutatásából az derül ki, hogy a többség köréből 3,2% nem tanul tovább a 8. osztály után, de a roma/cigány tanulók között ez az arány 14,9% 1998-ban. Továbbá míg a roma/cigány tanulók 56,5%-a tanult tovább szakmunkásképzőben 1998-ban, addig a nem roma/nem cigány tanulóknak csak 36,8%-a. Ha frissebb adatokat nézünk, akkor Forray-Híves vizsgálatai alapján a következőket mondhatjuk. A nem roma/nem cigány lakosság majdnem 30%-a rendelkezett érettségivel 2011-ben, míg a roma/cigány lakosság körében ez csak 5%.
Tehát a továbbtanulási utakban alapvetően megmutatkozik a különbség a többség és a roma/cigány lakosság között, ami gátja lehet a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedésnek. A felsőfokú iskolai végzettség tekintetében azt mondhatjuk, hogy Magyarországon 2011-ben a 15 éven felüli lakosság 17,1%-a rendelkezett diplomával. Ugyanezen csoporton belül a magát roma/cigány származásúnak valló lakosság 1,2%-a mondhatta el ugyanezt magáról. Területileg Budapesten koncentrálódik az iskolázottabb roma/cigány népesség, itt a diplomások aránya 6%, Csongrád megyében pedig 2,4%.

7 Jelen tananyagban a szerzők a cigány/roma kifejezést használják. Ettől abban az esetben térnek el, ha a hivatkozott szakirodalom máshogyan használja. A szerzők a perjeles kifejezését azért használják, mert bizonyos közösségek cigánynak, mások pedig romának nevezik magukat, így tartván tiszteletben a Magyarországon élő cigány/roma népcsoport önelnevezéseit.
8 Ladányi János-Szelényi Iván (1997): Ki a cigány? Kritika, 12, 3-6. http://www.adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf443.pdf (letöltés dátuma: 2014. október 20.)
9 Források:
Havas Gábor (2004): Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek - és az óvoda. Iskolakultúra, 4, 3-16. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00081/pdf/tan2004-4.pdf (letöltés dátuma: 2014. október 20.)
Havas Gábor-Kemény István-Liskó Ilona (2001): Cigány gyerekek az általános iskolában. Oktatáskutató Intézet. Kutatás közben. Budapest, 2001. http://mek.oszk.hu/09500/09513/09513.pdf (letöltés dátuma: 2014. október 20.)
10 Források
Forray R. Katalin-Híves Tamás (2013): Az iskolázottság térszerkezete, 2011. Iskolázottság. Educatio, 4,. 493-504. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00066/pdf/EPA01551_educatio_13_04_493-504.pdf (letöltés dátuma: 2014. október 21.)
Havas Gábor-Kemény István-Liskó Ilona (2001): Cigány gyerekek az általános iskolában. Oktatáskutató Intézet, Budapest. http://mek.oszk.hu/09500/09513/09513.pdf (letöltés dátuma: 2014. október 21.)
Kertesi Gábor-Kézdi Gábor (1998): A cigány népesség Magyarországon. Socio-typo, Budapest.
Kemény István-Janky Béla-Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság 1971-2003. Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest.
11 Források:
Forray R. Katalin-Híves Tamás (2013): Az iskolázottság térszerkezete, 2011. Iskolázottság. Educatio, 4,. 493-504. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00066/pdf/EPA01551_educatio_13_04_493-504.pdf (letöltés dátuma: 2014. október 22.)
Kemény István-Janky Béla-Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság 1971-2003. Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest.
Liskó Ilona (2005): A roma tanulók középiskolai továbbtanulása. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:q-7k5TiMErkJ:www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php%3Ffid%3Dkutatas_kozben/184+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=h (letöltés dátuma: 2014. október 22.)
Liskó Ilona (2009): Cigány tanulók a középfokú iskolákban. http://www.ofi.hu/tudastar/cigany-tanulok-kozepfoku (letöltés dátuma: 2014. október 22.)