A Hox fehérjék és az általuk szabályozott gének

A Hox- gének által szabályozott képletek morfológiájában megfigyelt változások arra utalnak, hogy - közvetlen vagy közvetett módon - nagyszámú gént szabályoznak. A Hox-géneknek ez a sajátsága minden bizonnyal abból ered, hogy termékeik, a DNS-kötő fehérjéknek, transzkripciós faktoroknak ezek a képviselői viszonylag egyszerű DNS-szekvenciákhoz kötődnek.

A target gének azonosítása alapvető jelentőségű, mivel ezek termékei közvetlenül mediálják azokat a celluláris folyamatokat, amelyek a morfogenezisben szerepet játszanak. Drosophilában az azonosított target-gének között találhatunk más transzkripciós szabályozó fehérjéket, szekretált szignálfehérjéket és strukturális fehérjéket kódolókat.

Az Ubx gén target génjeinek számát 85-170 körülire becsülik. Belátható tehát, hogy hogyan lehetséges, hogy az Ubx mutációja teljes szegmentek morfológiai sajátságait határozza meg.

Érthetővé válik az is, hogy miért konzerválódtak ennyire az evolúció során ti. egyetlen fehérje alapvető változása 100 más gén kifejeződésén változtatott. A nagyszámú target gén esetén viszont már néhánynak a kiesése, ill. újak csatlakozása is új morfológiai mintázatok kialakulásához vezethetett.

Ízelt lábak és azok hiánya. A végtagnélküli rovarpotroh kifejlődése

Az ízeltlábúak közötti alapvető különbségeket a testi függelékek - csápok, horgocskák szájszervek és lábak - száma és elrendeződése jelenti. A felsorolt függelékek közül valamennyi egy ektodermális eredetű ősi Arthropoda végtagtípusból alakul ki és a homeotikus gének határozzák meg, hogy hol alakulnak ki és milyen típusuk található egyes szegmenteken. A Drosophilánál pl. a BX-C géntermékei elnyomják a lábak kialakulását az abdomenen azáltal, hogy represszálják a Distal-less (Dll) gént, amely a láb proximo-distalis tengelyének kialakulásához szükséges; az Antp fehérje viszont elősegíti a láb, míg elnyomja az antenna kialakulását a második tori szegmenten.

A homeotikus gének nem a végtagok kialakításához szükségesek - ez a képesség minden szegmentnek sajátja - a homeotikus gének vagy elnyomják a végtag kifejlődését, vagy megváltoztatják, egyedi függelékek kialakulását segítve elő 36. ábra

10.36. ábra - A Distal-less gén kifejeződése felnőtt állatban és embrióban

A Distal-less gén kifejeződése felnőtt állatban és embrióban


A szárnyas rovarok evolúciója

A repülő életmódra való áttérés volt a rovarok legfontosabb "újítása", ez tette lehetővé a legsikeresebb állati alosztály, a Pterygoták kirajzását. Mi volt a szerepe a Hox géneknek a szárny kialakulásában? A válasz részben fosszilizálódott állatok, részben a Drosophila fejlődésének tanulmányozásán alapul: a szárnyak kialakulásában a Hox géneknek valószínűleg nem volt szerepük. A Drosophilánál és minden Pterygotánál a szárnyak a második torszelvényen alakulnak ki, ami az Antennapedia gén doménje. Az Antp gén hiányában azonban mind az imágókorongok (imaginális diszkuszok), mind a szárnyak normálisan fejlődnek, ami amellett szól, hogy a gén mégsem része a szárnyat kialakító fejlődési programnak. A fosszíliák ismeretében ez a tény még kevésbé meglepő: amikor a szárnyak megjelentek, jelen voltak minden tori és abdominális szegmenten. A szárnyak jelenlétét tehát eredetileg sem pozitívan, sem negatívan nem korlátozták a homeotikus gének.

A Pterygoták fejlődésének második szakaszában aztán a homeotikus gének fontosakká váltak mint a szárnyak kialakulásának represszorai és módosítói (modifierjei). Olyan rendek jelentek meg, amelyeknek abdomenjén már nem voltak szárnyak és eltűntek a szárnyak az első tori szelvényről is. Az elmondottak alapján homeotikus szabályozásra gondolhatunk, és a Drosophilában a BX-C (Ubx, abd-A, Abd-B) és Scr gének ténylegesen elnyomják a szárnykezdemények kialakulását az említett testszelvényeken.

A legyeknél, amelyek egy pár szárnyat hordoznak a második torszelvényükön, és egy kis függeléket, az ún. halterát a harmadikon, az Ubx gén represszálja a billér (haltera) méretet, és módosítja fejlődését, így érthető, hogy az Ubx-mutációkban a billér szárnyra jellemző jegyeket mutat, pl. felületén szőr jelenik meg, alaki transzformációkon esik át, sőt, három Ubx-szabályozó elem együttes mutációja tökéletes morfológiájú szárnnyá alakítja 37. ábra.

10.37. ábra - A rovarok testfelépítésének változása

A rovarok testfelépítésének változása


A rovarszárnyak különbözővé válnak

A különféle rovarok első szárnyai közötti különbségek, úgy tűnik, függetlenek a homeotikus génektől. A különböző rovarok hátsó szárnyainak különbözősége minden bizonnyal visszavezethető az Ubx target génjeinek különbözőségére a különféle fajokban. Ha az Ubx target génjeinek száma valóban olyan nagy, mint azt sok vizsgálat sugallja, könnyű elképzelni, hogy a fajok között nagy különbözőségek lehetnek ezen a téren, ill. könnyen kialakulhatnak eltérések. A különbségek ezek szerint jórészt előállhatnak úgy, hogy bizonyos gének szabályozó régióiban (cisz-regulátor szekvenciáiban) elvesznek vagy keletkeznek Ubx kötőhelyek.

Az elmondottak alapján tehát a homeotikus gének nem alkotnak olyan programot, amely a szárnyak vagy lábak kialakítására utasítana, hanem úgy változtatják meg a fejlődési programot, hogy más típusú szerv keletkezik. Az új szervek kialakulásához tehát nem új gének, hanem új szabályozási kölcsönhatások vezetnek.

Drosophilában az Ubx a fejlődő halterában fejeződik ki, míg lepkében a hátsó szárnyban. Mindkettőnek a morfológiájában meghatározó az Ubx, de más-más target géneket irányít. A különbségek ezek szerint jórészt előállhatnak úgy, hogy bizonyos gének szabályozó régióiban (cisz-regulátor szekvenciáiban) elvesznek vagy keletkeznek Ubx kötőhelyek, és maga a szárnyat kialakító program is változik.

Számos rovarfaj lárváin találhatók abdominális lábak, ún. előlábak (proleg) (ábra), amelyek atavisztikusnak számítanak. Ilyen lábak jelen voltak a rovarok őseinél, így lehetséges, hogy az előlábak azért jelentek meg, mert az ősi láb fejlődési program gátlása megszűnt. A jellegzetes előlábat fejlesztő Lepidopterák esetén vizsgálták a Hox-gének kifejeződését és azt találták, hogy az abd-A gén kifejeződése megváltozik az embriogenezis folyamán. A gén kezdeti kifejeződési mintázata megegyezően a többi rovaréval, az elülső potrohszelvények egészére kiterjed, majd a gén későbbiekben kis foltokban kikapcsol az első négy potrohszelvényben. Ahol a gén nem fejeződik ki, a végtagot kialakító gének aktiválódnak és előlábak alakulnak ki. Az előlábak eloszlása más rendekben is valószínűsíti, hogy kialakulásukban a homeotikus gének szabályozásának megváltozása játszhat szerepet.

Az Ubx magas szintje represszálja a szőrképződést, szabályozó szakaszainak változásaival máshol-máshol fejeződik ki magas szinten a különböző Drosophila fajokban, így máshol vannak a „kopasz völgyek” is a lábakon 38. ábra.

10.38. ábra - Az Ubx kifejeződési szintje befolyásolja a szőrök megjelenését

Az Ubx kifejeződési szintje befolyásolja a szőrök megjelenését


Hox gének és a gerincesek evolúciója

A gerincesek evolúciója során a gerinces testterv számos módosuláson esett át. A fej mai formájának kialakulása, a négylábúság, majd a másodlagosan lábatlan formák megjelenése, a sokféle arányú testtengely drámaian példázzák a széles skálájú morfológiai evolúciót.

A Hox gének szerepet játszanak a koponya fejlődésében, az agytörzs, a testtengelyek és a végtagok kialakulásában és még sok más, gerincesekre jellemző folyamatban.

A kérdés most is felvetődik: köthető az új struktúrák megjelenése új gének megjelenéséhez? Hogyan változtak az új struktúrák az evolúció során?

  • A kérdések vizsgálatát megkönnyíti a gerinces paleontológiai leletek viszonylagos gazdagsága, de megnehezíti a gerincesek genetikai és anatómiai komplexitása.

  • A modern gerincesek megtöbbszöröződött Hox-komplexei lehetővé teszik a különféle homeotikus gének elkülönülését, de felvetik a genetikai redundancia lehetőségét is.

Egy adott struktúra, mint pl. a végtag kialakulása esetén nagyon megnehezíti a mutáns fenotípusok elemzését, hogy

  • több Hox-gén fejeződik ki,

  • azok idő- és térbeli kifejeződési mintázata bonyolult lehet

  • és a növekvő, háromdimenziós struktúra sokféle sejtet is tartalmaz.

A gerincesek rokonainak, elsősorban a primitív Chordatáknak és maguknak a gerinceseknek a tanulmányozása sok olyan esetre világított rá, amikor a Hox-géneknek szerepük lehetett a gerinces evolúcióban.