5.4. Blogbelső

A blog nyelvezetét az újmédiára (az internetre) jellemző nyelvhasználat határozza meg. Bódi Zoltán A szóbeliség kifejeződése az internetes kommunikációban című tanulmányában vizsgálja a köznyelvi réteg megjelenését az online kommunikációban, amely a blogok aspektusából is kiemelt tényezőnek számít. Részben ezért tartottam indokoltnak a blogregények és a blogkönyvek elkülönítését; hiszen míg az utóbbiak esetében elsősorban a blogok sajátosságai dominálnak, addig a blogregények esetében más szempont alapján mutatkoznak meg a blogokra jellemző attribútumok.

A blogregényekkel kapcsolatban, sőt manapság már számos esetben a blogoknál sem beszélhetünk a Lejeune-i naplóírás fogalmáról,535 hiszen a francia irodalomtörténész elsősorban az önéletírás felől közelítette meg a kérdéskört. Az amúgy is kétféle tematikájú blogok - személyes vagy tematikus - kapcsán számunkra a második eset, tehát az adott témakörbe tartozó blogok relevánsak: a blogregény eleve kizárja azönéletírást, amely Lejeune szerint „prózában írt retrospektív elbeszélés, melyet egy valós személy saját létezéséről ad, miközben a hangsúlyt egyéni életére, különösképpen pedig személyiségének történetére helyezi."536

A poszt-Gutenberg-galaxisnak is titulálható korszak fő jellegzetessége a multimedialitás, illetve a kevésbé jellemző szabályosság, normakövetés és szerkesztettség mellett a köznyelvi beszéd, az írott beszéd megjelenése. „A poszt-Gutenberg-galaxis korában figyelemre méltó változáson megy keresztül a magyar nyelv is, hiszen az írott nyelv a világhálón több szempontból is egyre határozottabban a beszélt nyelvhez idomul, míg Bárczi Géza szerint a felvilágosodás korában az egységesedő magyar társalgási nyelvnek még az igényes szépirodalmi írásbeliség volt az alapja."537

Ez a szépirodalmiság csupán bizonyos mértékben marad meg a blogregények esetében. Az ilyen témájú blogok nyelvhasználata két kategóriába sorolható: a blogregény nyelvezete általában az irodalmi, formális nyelvhez hasonlít, de a közösség, tehát a több szereplő által szerkesztett tartalomnak köszönhetően a köznyelvi rétegek is felbukkannak benne. Mindemellett a blogregényen kívüli tartalmat is lehetőségünk nyílik megfigyelni - tehát betekintést nyerhetünk az alkotási folyamatba -, amely részét képezheti az olvasói interpretációnak, s amely elsősorban a köznyelvi regiszterbe tartozik.

A nyelv szabályozása, normarendszere azonban még a blogregények esetében is eltérő lehet. „A nyelvi kontroll műfajonként más és más: a nyilvánosság által biztosított kontroll a honlapoknál a legnagyobb, mert itt lényegében egy teljesen szabad és mindenki által hozzáférhető publikációs tevékenységgel van dolgunk."538

A bogregényekben rendszerint nagyon rövidek a leíró részek, inkább elbeszélések találhatóak bennük; igazi jellemzőjük a dialógusos forma, amely a novellahosszúságú fejezetekben több és hosszabb eseménysor bemutatását teszi lehetővé.