3.2. Írás és olvasás az írógépek után

A csúcstechnológia Ferraris által elemzett vívmányai, főleg a számítógépek és a maroktelefonok nem határozhatók meg írógépek legújabb kori alakváltozataiként pusztán azért, mert írásra is szolgálnak. „Az állítólagos szóbeli rendszer fennmaradását"243 lehetővé tevő írás ugyanis újszerű mediális környezetben működésbe lépő digitális írás. Valóban „semmi meglepő sincs az írás manapság tapasztalható robbanásszerű térhódításában"244 akkor, ha figyelembe vesszük, hogy ennek - Aleida Assmannt idézve - a „maga cseppfolyós alakjában"245 jelentkező másfajta, dinamikus, a strukturális nyitottság irányába mutató és képlékeny írásnak „már semmi köze nincs a feljegyzés [avagy a kézírás és a tradicionális gépírás] régi gesztusához."246 A komputerek és a mobiltelefonok - Ferraris álláspontjától eltérő módon - nem „mind hordozhatóbb írógépek"247 és nem is „új írógépek."248

Farkas Károly a számítástechnikai fejlesztéseknek az alapképességekre, főleg az olvasásra gyakorolt hatásait vizsgálva tesz a komputerek mibenlétére vonatkozó releváns megállapításokat. Alábbi meghatározása a számítógépek használati sokszínűségét tükrözi. Kifejti, hogy „[a]z írást, a számolást, a dokumentáló rajzolást gépesítettük," és ennek következtében „[a] napi munkában, a termelésben egyre ritkábban kell kézzel írnunk, számolnunk papíron ceruzával vagy lerajzolnunk valamit." Ezt követően pedig rámutat arra, hogy „[a] számítógép általánosan használt írógép, kalkulátor, [hiszen] a számolást nagyságrendekkel gyorsabban, megbízhatóbban végzi, [és] rajzolni is (dokumentáló rajz) könnyebb vele."249

Az ilyen meghatározások nem szűkítik le a számítógépekkel mint a csúcstechnológia meghatározó vívmányaival végezhető, szerteágazó feladatköröket egyetlen, az írásban kiteljesedő központi funkcióra. Nem a digitális írás, valamint a mechanikus gépírás és a kézírás strukturális-funkcionális hasonlóságaira összpontosítanak a szembetűnő különbségek elleplezése által. Espen Aarseth hasonlóképpen az emberi tevékenységek szempontjából szinte általánossá vált számítógép-használatot reduktívan érintő monofunkcionalizmus ellenében foglal állást. Kifejti, hogy „a számítógép nem médium, hanem flexibilis technológia, mely számos, egymástól alapvetően különböző médiumot hoz egy platformra. Azaz nincs olyasmi, mint a képességek egy meghatározott körével bíró »számítógépes médium«, ahogy nem létezik a »számítógépes játék médiuma« sem."250

A komputerek funkcionális pluralizmusának összefüggésében értelmezhető Tamás Pál alábbi megállapítása: „Korunk populáris mítoszainak nincs még egy a számítógéphez mérhetően sokértelmű ikonja."251 Ennek a poliszém ikonnak az ereje pedig „épp szintetikus voltában, többdimenzionalitásában van. Épp sajátos összetettségéből következik alkalmazhatósága a kor egyik kulturális logójaként."252 Miként Aczél Petra A digitális leves íze (Új média - új kultúra?) című előadásában fogalmaz: az új média „nemcsak technológia, nemcsak eszköz, hanem gyakorlatilag eljárás, kód, a közvetítésnek, az egymás közötti közvetítésnek, a kommunikációnak a módja."253 Kitta Gergely a magyar ifjúság körében is tapasztalható médiahasználati trendeket vizsgálva mutat rá a kommunikációtechnológiai konvergencia jelenségére. Meglátása szerint „[a] fiatalok mindennapos médiahasználatában jellemzően azok az eszközök válnak népszerűbbé, amelyek több, korábban más és más készüléken elérhető funkciót egy berendezésbe integráltan tudnak kínálni."254

Michael Strangelove The Internet, Electric Gaia and the Rise of the Uncensored Self című szövege ellenben monista álláspontról tanúskodik. Érvelése óhatatlanul hierarchizál, amikor a világháló szempontjából a tágabb értelemben vett kommunikációs funkciónak biztosít elsőbbséget: „The Internet is not about technology, it is not about information, it is about communication-people talking with each other, people exchanging e-mail, people doing the low ASCII dance. The Internet is mass participation in fully bi-directional, uncensored mass communication. Communication is the basis, the foundation, the radical ground and root upon which all community stands, grows, and thrives. The Internet is a community of chronic communicators."255 Hasonló elképzelésének ad hangot Paul Miller, amikor a következőképpen fogalmaz: „the internet isn't an individual pursuit, it's something we do with each other. The internet is where people are."256

Strangelove 1994-es és Paul Miller 2013-as internet-meghatározása egyaránt a személyközi kommunikációs funkcióra összpontosít. Elképzelésük ennek megfelelően a nagyobbára az 1980-as évek passzív televíziózására vonatkozó Hans Magnus Enzensberger-i nullmédium-koncepció ellenpontja. Strangelove és Miller érvelése szerint a világháló főként a személyközi kommunikációt szolgálja, annak optimális keretet biztosítva. A nullmédiumnak, a televíziónak a nézője pedig teljes mértékben tisztában azzal, hogy a televízió nem a kommunikációt, hanem éppen ellenkezőleg: a kommunikáció tagadását jelenti.257 Az alapvető különbségek ennek megfelelően az interperszonalitás és nem a medializációs stratégiák szempontjából nyilvánulnak meg.