Skip navigation

Hivatkozott ás ajánlott irodalom

Hivatkozott ás ajánlott irodalom

Arató Ferenc (szerk.) (2008a):: Kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 16. száma. Educatio Társ. Szolg. Kht., Budapest. 72 oldal)

Arató Ferenc (2008b): A kooperatív tanulás szerepe az IPR alapú intézményfejlesztésben in Kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában, szerk. Arató Ferenc, Educatio Társ. Szolg. Kht., Budapest, 7-12. oldal

Arató Ferenc (2011a): A kooperatív alapelvek rendszere. in Arató Ferenc szerk. Kooperatív tanulásszervezés a felsőoktatásban. PTE BTK, Pécs 22-54.

Arató Ferenc (2011b): Csoportalakítás és csoportfejlesztés kooperatív tanulásszervezéssel hallgatói csoportokban. in Arató Ferenc szerk. Kooperatív tanulásszervezés a felsőoktatásban. PTE BTK, Pécs 89-105.

Arató Ferenc (2011c): A kooperatív tanulásszervezés során használatos attitűdökről. in Arató Ferenc szerk. Kooperatív tanulásszervezés a felsőoktatásban. PTE BTK, Pécs 112-129.

Arató Ferenc (2011d): A kooperatív tanulásszervezés paradigmatikus jellege in Kozma Tamás – Perjés István szerk Új kutatások a neveléstudományokban 2010, MTA Neveléstudományi Bizottságának sorozata, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.11-22. oldal

Arató Ferenc (2011e): Egy lehetséges általános kooperatív modell alapelvrendszere (in Benedek Dániel – Vadász Viola (szerk.): Perspektívák a neveléstudományban. Pécsi Tudományegyetem BTK NTI, Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, Pécs. 355-369.

Arató Ferenc (2012b): Bevezetés in: Auth Andrea: Lapot kérünk! – Matematikai kompetenciákat fejlesztő készlet 1-4. osztályosoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 3-6.

Arató Ferenc - Varga Aranka (2004): Együttműködés az együttnevelésért (Educatio 2004/3 503-507. oldal)

Arató Ferenc - Varga Aranka (2005): A kooperatív hálózat működése  PTE BTK, Neveléstudományi Intézet,  Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

Arató Ferenc - Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve - Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Mozaik kiadó, Szeged.

Bárdossy Ildikó (2006) A befogadó iskola és környezete. Új Pedagógiai Szemle, 2006/3 35-45.

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Terézia (2002)  A kritikai gondolkodás fejlesztése – Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécs: Pécsi Tudományegyetem,  383. oldal

Belbin, Meredith (2003) A team, avagy az együttműködő csoport. Budapest: Edge 2000

Benda József  (2002) A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 2002/9. sz. 26–37. és 10. sz. 21–30.

Benda József (2007.) Örömmel tanulni. Budapest: Agykontroll Kiadó

Bourdieu, P. (1978)  A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat Kiadó

Buzás László (1969) A csoportmunka időszerű kérdései. Budapest: ELTE Neveléstudományi Tanszék – Tankönyvkiadó,  90 oldal

Buzás László (1974) A csoportmunka. Budapest: Tankönyvkiadó, 322 oldal

Ciarrochi, Joseph – Forgas, Joseph P. – Mayer, John D. (2004) Érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Budapest: Kairosz Kiadó

Cohen, Elisabeth G. – Lotan, Rachel A. (1994) Working for Equity in Heterogeneous Classrooms, Teachers. New York – London: College Columbia University

Czike Bernadett (2006) A pedagógusszerep változása – Alternatív és nem alternatív iskolák összehasonlító elemzése. Budapest: Eötvös József Kiadó, 208 oldal

Derdák Tibor – Varga Aranka (1996) Az iskola nyelve – idegen nyelv. Új Pedagógiai Szemle, 1996/12. sz.

Derdák Tibor – Varga Aranka (2003) A hátrányos helyzet tartósodása, Educatio, 2003/4.

Derman-Sparks, Louise – Phillips, Brunson Carol (1996): Teaching/Learning Anti-Racism. New York: Teachers College Press, Columbia University,

Deutsch, Morton (1949) A Theory of Cooperation and Competition, Human relation, 2. 129-152. oldal

Deutsch, Morton (1962) Cooperation and Trust: Some Theoretical Notes in Jones, M. R. szerk Nebraska symposion on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press, 275-319. oldal

Deutsch, Morton (2006) Cooperation and competition in Deutsch, Morton – Coleman, Péter T. – Marcus, Eric C. (2006) The handbook of conflict resolution – Theory and pracitce. San Francisco: Jossey – Bass

Forgács József (szerk.) (2003) Az érzelmek pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó

Foucault, Michel (1994) A szubjektum és a hatalom. Pompeji, 1994. 1–2. 177–187.

Goleman, Daniel (2002) Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest: Edge 2000

Goleman, Daniel (1997) Érzelmi intelligencia. Budapest: Háttér Kiadó

Gordon, Thomas (2001) Tanítsd gyermeked (ön)fegyelemre! Budapest: Assertiv Kiadó

Gordon, Thomas (1989) TET - A tanári hatékonyság fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadó

Horváth Attila (1995) Kooperatív technikák – Hatékonyság a nevelésben. Budapest: IFA

Johnson, Roger T. – Johnson, David W (1989) Cooperation and Competition: Theory and Practice. Edina: Interaction Book Company

Johnson, Roger T. – Johnson, David W (1992) Creative Controversy – Intellectual Challenge in the Classroom. Minnesota: Interaction Book Company

Johnson, Roger T. – Johnson, David W (1994A). Leading the Cooperative School. második kiadás, Edina: Interaction Book Company.

Johnson, Roger T. – Johnson, David W. (1994B) An Overwiew of Cooperative Learning. in J. Thousand, Jacqueline S. – Villa, Richard A. – Nevin, Ann I. szerk. Creativity and Collaborative Learning. Baltimore: Brookes Press

Johnson, Roger T. – Johson, David W. (1999) Learning Together and Alone. Massachusetts: Allyn and Bacon

Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E. J. (1984) Circles of learning. Alexandria: Assosiation for Supervision and Curriculum Development

Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E. J. (1994) The New Circles of Learning. Alexandria: Assosiation for Supervision and Curriculum Development

Johnson, David W.,  Johnson, Roger T., Stanne, Mary Beth (2000.): Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis. Minnesota: University of Minnesota

Kagan, Spencer. (1990) The Structural Approahces to Cooperative Learning. Edutcation Leadership, 1989. december-1990. január 12-15. oldal

Kagan, Spencer. (1992) Cooperative Learning San Clemente: Resources for Teachers

Kagan, Spencer (2001A) Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet Kiadó

Kagan, Spencer. (2001B) Kagan structures and Learning together – What is the Difference? Kagan Online Magazine, 2001 nyári száma

Kagan, Spencer (2005) Rethinking thinking. Kagan Online Magazine. www.kaganonline.com/KaganClub/index.html)

Kagan, Spencer – Kagan, Miguel (2009) Kagan Cooperative Learning. San Clemente: Kagan Publishing

Kelman, Herbert C (1997) A szociális befolyásolás három folyamata. In: Lengyel Zsuzsanna szerk. Szociálpszichológia. Szöveggyűjtemény, Budapest: Osiris Kiadó, 225–233. oldal

Kuhn, Thomas S. (2002) A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest: Osiris Kiadó

Lannert Judit (2004) Hatékonyság, eredményesség, méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz. 3–15. oldal

Marzano, R., Pickering, D., Pollock, J. (2001) Classroom Instructions that Works: Research Based Strategies for Increasing Student Achievement. Alexandra: Assotiation for Supervision and Curriculum Development

Nahalka István (2002) Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? – Kostruktivizmus és pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Neil, Alexander Sutherland (2004) Summerhill – A pedagógia csendes forradalma. Budapest: Kétezeregy Kiadó

Nissen, Peter – Iden, Uwe (1999) Moderátoriskola. Budapest: Műszaki Könyvkiadó

Pethőné Nagy Csilla (1999) Kooperatív tanulási módszerek az irodalomtanításban. in Vastagh Zoltán szerk. (1999) Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában III. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézet,91-106.)

Pethőné Nagy Csilla (2005) Módszertani kézikönyv – Befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12. évfolyamában. Budapest: Korona Kiadó,  371 oldal

Rogers, Carl (2004.A): A kliensközpontú terápiával kapcsolatos kutatások in Rogers, Carl (2004.) Valakivé válni – A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kft., 307-337. oldal

Rogers, Carl (2004.B): Az igazán fontos tanulás a terápiában és az oktatásban in  Valakivé válni – A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kft., 347-368. oldal

Rogers, Carl (2002) A személyes kapcsolat mint a tanulás serkentője. In Klein Sándor szerk., Gyermekközpontú iskola Budapest: Edge 2000 Kft., 15–38. oldal

Slavin, R. E (1977). Student Learning Teams and Scores Adjusted for Past Achievement: A Summary of Field Experiments. Baltimore: Johns Hopkins University, Center for Social Organization of Schools.

Slavin, R. E. (1978A). Student Teams and Comparison Among Equals: Effects on Academic Performance and Student Attitudes. Journal of Educational Psychology, 70/4, 532-538. oldal

Slavin, R. E. (1978B). Effects of Student Teams and Peer Tutoring on Academic Achievement and Time On-task. Journal of Experimental Education, 48/4, 252-257. oldal

Salvin, R. E. (1979) Effects of Biracial Learning Teams on Cross-racial Friendships. Journal of Educational Psychology, 71., 381-387.

Slavin, Robert E. (1980) Using Student Team Learning. Baltimore: The Johns Hopkins University.

Slavin, Robert E. (1983) Cooperative learning. New York: Longman.

Slavin, Robert E. (1995) Cooperative learning theory, research, and practice. Boston: Allyn and Bacon.

Slavin, R. E. – Karweit, N. A. (1981). Cognitive and Affective Outcomes of an Intensive Student Team Learning Experience. Journal of Experimental Education, 50, 29-35. oldal

Tenenbaum, Samuel (2004) Carl Rogers és a nondirektív tanulás. in Rogers, Carl, Valakivé válni – A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kft. 373–388. oldal

Varga Aranka (2006A): Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. in Forray R. Katalin szerk.  Ismeretek a Romológia Alapképzési Szakhoz. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, 145-160. oldal

Varga Aranka (2011b): Kooperativitás és inklúzió. in Arató Ferenc szerk. Kooperatív tanulásszervezés a felsőoktatásban. PTE BTK, Pécs.

Varga Aranka (2014): Inkluzivitás a pedagógusképzésben. in Arató Ferenc (szerk.): Horizontok – A pedagógusképzés reformjának folytatása. Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet.  57-76.