1.1. A digitális eszközök „természetessége”

„ ... ők az első olyan generáció, amely a digitális korban nőtt és nő föl. A komputerek és a hálózatok mindent átalakítanak körülöttük, az üzleti életet, a szórakozást, a kormányzást és a többi intézményt. Ezeket a gyerekeket »bitekben fürösztötték«. Nincs bennük félsz az új technológiától, [...] mert nekik ez nem technológia. Nemzedéki szakadék helyett nemzedéki körelőnyről beszélhetünk. A gyerekek lekörözik szüleiket az »infopályán«. Először van, hogy a társadalom szembesül valami alapvető újdonsággal, s a gyerek benne a tekintély. Nevezzük őket net-generációnak."22
 
Az új generáció megnevezésére Don Tapscott a „net-generáció," Marc Prensky pedig a „digitális bennszülöttek" kifejezést használja. E terminusok diszkurzív előfordulásaik alapján szinte azonos jelentéstartományúnak minősülnek. A „digitális bennszülöttekről" („digital natives") a következőképpen fogalmazott az elnevezés megalkotója 2001-ben: „Today´s students - K through college - represent the first generations to grow up with this new technology. They have spent their entire lives surrounded by and using computers, videogames, digital music players, video cams, cell phones, and all the other toys and tools of the digital age. Today´s average college grads have spent less than 5,000 hours of their lives reading, but over 10,000 hours playing video games (not to mention 20,000 hours watching TV). Computer games, email, the Internet, cell phones and instant messaging are integral parts of their lives."23 A Prenskytől származó idézetben szereplő statisztikai adatok immár meghaladottak. Az arányok mind inkább a különböző digitális eszközökkel való foglalatoskodás irányában mozdultak el, miközben az olvasás is egyre inkább a képernyőről, illetve egyéb digitális kijelzőről való olvasást jelenti.

 

A szakirodalom az Y generáció tagjainak nevezi azokat a személyeket, akik 1976 és 1995 között vagy 1982 után születtek. (A pontos évszámhatár tekintetében még nem alakult ki konszenzus.) „Nekik már a számítógépes világ és az internet olyan természetes, mint a lélegzetvétel"24 - jegyzi meg Tari Annamária. Az új, digitális bennszülött generációnak a gondolkodási képességei Prensky szerint nagyban különböznek elődeikétől.25

Aczél Petra mutat rá a digitális kommunikációs formák térhódításának a gyermekélet társas tereire gyakorolt hatásaira: „A gyermekzsúrok zsivaját ma már nem a lovagi harc, indiánüldözés vagy társasjáték izgatott hangjai, élethű effektjei, vitája vagy drukkolása festi jellegzetessé, hanem a tévéből vagy számítógépből (de mindenesetre valamilyen képernyőfelszínről) érkező zajok. A játékkonzolok, PS2, PS3 és DS kézi játékmasinák, a megejtően sugárzó tabletek és mindenre kész okostelefonok, a számítógéppel csalogatott, digitálisan megformált elfoglaltságok megtöltik a ma gyermekének társas tereit."26 Hasonló gondolatokat fogalmaz meg a Mobilvilág. A kapcsolat és közösség új élményei című, Nyíri Kristóf által összeállított kötet: „A gyerekek számára a mobil elsősorban közösségi játék, a szemtől-szembe társas teret szervező kommunikációs csomópont. Leülnek egymás mellett, egymással szemben: mobiljukkal csoportosan tesznek-vesznek, kézről-kézre adják, egymásnak korábban kapott-küldött SMS-eket és MMS-eket mutogatnak, szenvedéllyel vitatják egy-egy szöveg vagy kép jelentését. Tanulják a multimediális kommunikáció világát. És tanulnak ebben a világban."27

A fentieknek megfelelően Samu Jánost idézve - „[h]umanióráinkra multimediális kiegészítőket nem viszünk már be; hanem minden természetes és természet előtti lesz, amit e tekintetben teszünk; így kell készülnünk, átlépni a teória, az idő határát/korlátját, hogy maradjon valami mondható, hitelesség, hogy legyen egy nyelv, ami már megvan, de az oktató azt elsajátítja, beszélni próbálja, mert az új gyermek elöl jár, jóllehet ugyanazon az úton."28

A „digitális bennszülött", azaz „az új gyermek" elöl jár annak a nyelvnek az ismeretében, amelyet a „digitális bevándorló" oktatónak el kell sajátítania. Ezt a jelenséget Prensky egy irreverzíbilis folyamat eredményének tartja. A digitális kor előtti nyelvet elavultként, sőt a pedagógiai folyamat szempontjából diszfunkcionálisként határozza meg.29 Az „új" diákok különböző szövegekben már 2001-ben is elő-előforduló elnevezéseivel kapcsolatban Prensky megjegyzi, hogy miközben az N- mint Net-generáció, a D- mint digitális-generáció immár viszonylag széles körben használatos kifejezések, ő megfelelőbbnek tartja a „digitális bennszülöttek" („digital natives") szókapcsolatot. Ezek a diákok ugyanis valóban bennszülöttek, avagy őslakók abban az értelemben, hogy anyanyelvi szinten beszélik a számítógépek, a videojátékok és a világháló digitális nyelvét.30 A Kollár József és Kollárné Déri Krisztina szerzőpáros hasonló jelentéstartományban használja a technokultúrában született kamaszok31 és a „homo informaticus gyerekek"32 kifejezést.

A digitális generációk szociológiai szempontból heterogénnek bizonyulnak. „Dacára a »digitális bennszülöttekkel« kapcsolatos, általánosnak tartott, sztereotip vélekedésnek, a hagyományos társadalmi-gazdasági dimenziók mentén hátrányos helyzetben lévő családok gyermekei hozzáférésükben, használati szokásaikban is jelentős hátrányban, lemaradásban vannak. A digitális szakadék ebben a korosztályban is létezik"33 - fogalmaz Ságvári Bence. A szerző ezt követően nyomban megjegyzi, hogy „[n]emzetközi összehasonlításban valószínűleg a legfiatalabb korosztályok azok, akik össztársadalmi szinten a legkisebb lemaradásban vannak az internethez való hozzáférés, illetve használat tekintetében. Téves lenne azonban azt állítani, hogy a gyerekek között ne lennének olyan jelentős különbségek, amelyek leginkább a családi környezetükre, lehetőségeikre vezethetők vissza."34

Hasonló meglátásának ad hangot Csepeli György, amikor megjegyzi, hogy „[k]orántsem állítható, hogy az új század első évtizedének végén felnövekvő magyar fiatalok mindegyike a digitális generáció tagja lesz."35 A szerző azonban - egy, a Nemzeti Médiaanalízis keretében végzett, a magyarországi internet-hozzáférők korcsoportok szerinti megoszlását vizsgáló és e tekintetben a fiatalabb nemzedékek elsöprő fölényét mutató szociológiai felmérés eredményeire hivatkozva nyomban hozzáteszi, hogy „[a] szociológiai vizsgálatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a többség nem marad ki az információs korszakból."36

A fiatalabb generációk tagjainak az internethasználók körében megfigyelhető dominanciájával magyarázható, hogy azok az új társadalmi egyenlőtlenségek, amelyek az internetes kommunikáció különböző formáinak alkalmazása terén tapasztalhatók, nem tükörképei a már meglévőknek. „Az új egyenlőtlenségeket [ugyanis - fogalmaz a Csepeli György-Prazsák Gergő szerzőpáros -] leginkább az életkor határozza meg", vagyis „az internethasználók társadalma [...] alapvetően az életkori csoportok mentén tagolódik."37

A Kollár József-Kollárné Déri Krisztina szerzőpáros egyre szélesebbre nyíló virtuális ollóról tesz említést. Meglátásuk szerint „vannak olyan fiatalkorúak, akiknek alanyi jogon jár az információ (családi háttér, olvasás- és íráskultúra, idegen nyelvek elsajátítása), mások viszont, bármennyire is szeretnék, nem részesülhetnek az információs társadalom áldásaiból. Azok a fiatalok, akik hálópolgárokként élhetik mindennapjaikat, gyorsan felnőtté válnak, míg az információtól elzárt felnőttekre, illetve gyermekeikre végzetes infantilizálódás vár: életfogytig tartó tanulás helyett lehetséges, hogy életfogytig tartó avulás."38

A Mobilvilág. A kapcsolat és közösség új élményei című, Nyíri Kristóf által összeállított kötet a mobiltelefónia elterjedésének folyamatát tekintve a digitális szakadéknak csupán a mítoszáról értekezik.39 Kitta Gergely ellenben 2012-es magyarországi nagymintás ifjúságkutatási vizsgálatokra támaszkodva azt a megállapítást teszi, mely szerint „a szociális típusú társadalmi egyenlőtlenségek az információs megosztottságban is leképeződnek, mégpedig sajnálatos módon úgy, hogy a digitális elszigeteltség a társadalmi leszakadásnak nem egyszerűen tünete, de felerősítője is."40 Tanulmányának összefoglalásában pedig kijelenti, hogy „a teljes digitális elszigeteltségben élő fiatalok táborát nem jellemezte komolyabb lemorzsolódás 2008 és 2012 között. Vagyis - teszi hozzá a szerző -, létezik egy olyan, a fiatalok körülbelül 7 százalékát érintő csoport, amelynek a tagjai sem számítógéppel, sem internettel, sem mobiltelefonnal nem rendelkeznek."41

A különböző kontextusokban előforduló, fentebb idézett (el)nev(ezés)ek, mint például az N- mint net-, a D- mint digitális generáció, a digitális bennszülöttek nemzedéke, a technokultúrában született és napjainkban felnövekvő kamaszok, vagyis a homo informaticus gyerekek stb. (el)nev(ezés)ei hasonlóképpen funkcionálnak, telítődnek jelentéssel, avagy esetenként szabadulnak meg attól, változnak meg és időnként mutálódnak minden szinten, miként a név Derrida Khóra című esszéjének bevezető soraiban. Miként Derrida fogalmaz: „amikor egy név jön [például egy nemzedék (el)nev(ezés)e - tehetjük hozzá bátran], akkor máris többet mond, mint a név, a név mása, és egyáltalán a más, amelynek éppen a betörését jelenti be. Ez a bejelentés még nem ígér, és még kevésbé fenyeget. Nem ígér és nem fenyeget senkit."42 „Azt hiszed, ez [mármint a névadás és a névválasztás] nem olyan fontos, pedig a nevek igenis fontosak"43 - olvasható Dan Simmons Endymion című regényében. Nem véletlenül használja fel Coupland „A" generáció című regényének mottójaként a Kurt Vonnegutnak az 1994. május 8-án a Syracuse Egyetemen tartott avatási beszédéből származó alábbi, az „X"-generációnak éppen az elnevezését nem kis iróniával problematizáló, majd pedig megváltoztató, a vég alakzata helyett a kezdetét javasló alábbi gondolatait: „A média hatalmas szívességet tesz mindnyájunknak, amikor „X" generációnak nevez benneteket, nem igaz? Két kattintásra az ábécé legvététől. Ezennel elkeresztellek benneteket »A« generációnak, éppen annyira egy döbbenetes diadal- és kudarcsorozat kezdetének, mint réges-rég Ádám és Éva."44