Orbán Jolán: Újtechnológia, újmédia, újirodalomelmélet

Vajon egy napon el tudjuk-e úgy gondolni „az eseményt is és a gépet is, mint két összeegyeztethető, sőt elválaszthatatlan fogalmat?" - teszi fel a kérdést Jacques Derrida 1998-ban a John Hopkins Egyetemen Paul de Man Esztétikai ideológia (1977-1983, 1996) című könyvéről tartott konferencián1. Vajon eljött-e ez a nap tehetjük fel a kérdést ma a digitális kultúra, a netgeneráció, az újmédia, az újmédiaművészet, az újmédiafilozófia, az újirodalom(elmélet) korában. Minden újlelkesedésünk ellenére és régiszkepticizmusunk dacára aligha tudunk egyértelmű választ adni erre a kérdésre, azt viszont meg tudjuk vizsgálni, hogy miként értelmezte Heidegger az esemény és a technika, Derrida az esemény és a gép, Paul de Man a retorikai gépezet és a szövegesemény, Bernard Stiegler a technika, az idő és az esemény viszonyát, amiként azt is, hogy ezek a szövegek miként váltak a kritikai médiakutatás és az újmédiafilozófia kiindulópontjaivá, és miként jelentenek új kihívást az irodalomelmélet és az irodalomtanítás számára.

Mark B. Hansen az Embodying Technesis: Technology Beyond Writing (2000) című könyvében az elsők között tett kísérletet arra, hogy újraértelmezze a technológia fogalmát a humán tudományok diskurzusában. A New Philosophy for New Media (2004) című könyvében Bergson, Benjamin, Merleau-Ponty, Derrida, Deleuze, Virilio, Stiegler, Pierre Lévy, Timothy Murray, Rosalind Krauss szövegeit valamint a kognitív- és neuro-tudományok (Simondon, Maturana, Varela, Damasio) eredményeit felhasználva, a médiatudomány (Friedrich Kittler) és az újmédia (Lev Manovich) képviselőivel vitázva az újmédia és az újmédiaművészet filozófiai megközelítését adja. Hansen írásai rámutatnak arra, hogy a filozófiai szövegek újraolvasása valamint a kortárs szövegírási és digitális-kép-írási eljárások miként vezetnek a régi és új technológiák2, a képzőművészet és az újmédiaművészet3, a hagyományos és újtest-koncepciók4, a hagyományos és újirodalom-felfogás5, a hagyományos és digitális kultúra6 viszonyának újraértelmezéséhez valamint az újmédiaesztétika, újmédiairodalomelmélet, újmédiapolitika, és újmédiaetika kidolgozásának szükségességéhez. E témák közül az újtechnológia, az újmédia és az újirodalomelmélet kérdéseit vizsgálom.